No.4 SBD: 38
Điểm bình chọn: 491
SBD: 92
Điểm bình chọn: 4,402
SBD: 85
Điểm bình chọn: 5,081
SBD: 76
Điểm bình chọn: 862
No.5 SBD: 48
Điểm bình chọn: 462
No.6 SBD: 19
Điểm bình chọn: 414
No.7 SBD: 77
Điểm bình chọn: 401
No.8 SBD: 81
Điểm bình chọn: 390
No.9 SBD: 72
Điểm bình chọn: 350
No.10 SBD: 98
Điểm bình chọn: 321
No.11 SBD: 88
Điểm bình chọn: 312
No.12 SBD: 29
Điểm bình chọn: 281
No.13 SBD: 70
Điểm bình chọn: 265
No.14 SBD: 95
Điểm bình chọn: 244
No.15 SBD: 27
Điểm bình chọn: 221
No.16 SBD: 09
Điểm bình chọn: 175
No.17 SBD: 30
Điểm bình chọn: 144
No.18 SBD: 96
Điểm bình chọn: 143
No.19 SBD: 34
Điểm bình chọn: 133
No.20 SBD: 25
Điểm bình chọn: 70